Adviescentrum voor Zorghuisvesting brengt toekomstige ontwikkelingen in zorgvastgoed onder uw aandacht

Bouwkostennota 2023


Op 25 november 2022 organiseerde Stichting AcvZ, het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, een symposium in Bilthoven met als thema ‘visie op vastgoed’. Het is tevens het thema van de nieuwe uitgave van de Bouwkostennota 2023 van AcvZ, die tijdens het symposium is gepresenteerd.


Sprekers op het symposium
Bouwdirecteuren en managers huisvesting van ziekenhuizen en zorginstellingen gaven een toelichting op hun visie op de ontwikkeling van de gebouwen en vastgoedportefeuille van hun organisaties.
Uiteraard werden ook de nieuwe kostenkengetallen gepresenteerd en toegelicht. Gezien de diverse ontwikkelingen in de afgelopen periode zijn de bouwkosten aanzienlijk gestegen.

De volgende sprekers hebben hun visie gedeeld:
-        Robert Clement, bouwdirecteur Antoni van Leeuwenhoek, vertelt hoe de omvang van het vastgoed van het ziekenhuis na jaren van groei nu aan de vooravond van krimp staat.
-        Roeland Brouns, directeur Vastgoed bij ’s Heeren Loo, licht toe wat Corporate Real Estate management voor zijn organisatie betekent en geeft zijn visie op de vastgoedontwikkeling van zijn organisatie.
-        Victor de Leeuw, partner/architect van EGM architecten, geeft zijn visie op zorgvastgoed vanuit de positie van architect, die betrokken is bij veel projecten in de zorg.
-        Adriaan van Engelen, directeur van Milieu Platform Zorgsector informeert ons over de actuele stand van zaken met betrekking tot de verduurzaming van zorgvastgoed.
-        Marc Hengstmangers, directeur van IGG Bouweconomie, schetst de ontwikkeling van de bouwkosten van de afgelopen jaren en werpt een blik in de toekomst.
-        Martin van den Berg, bestuurslid van de Stichting Adviescentrum voor Zorghuisvesting, geeft een toelichting op de meest recente bouwkostenkengetallen.

Kennispartner van AcvZ
De Stichting AcvZ, Adviescentrum voor Zorghuisvesting, richt zich op het ondersteunen van werkzaamheden van partijen betrokken bij het bouwen in de zorg, vanuit een onafhankelijke visie en positie. Dit krijgt gestalte via kennisoverdracht, advisering, second opinion, regioverkenning en haalbaarheidsonderzoek in zowel individuele projecten als generieke vraagstukken.

AcvZ werkt structureel samen met gerenommeerde partijen in zorgbouw en het zorgvastgoed:
-        Aronsohn
-        Bouw Commissioning Nederland
-        Cure + Care Consultancy
-        DDC Consulting
-        Deerns
-        EGM architecten
-        IGG Bouweconomie
-        Van Aarle de Laat
-        ZRi

Nieuws


naar het nieuwsarchief »

Activiteiten


naar activiteiten »

Projecten


Overzicht projecten

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Omschrijving opdracht: Advisering over toepassing van het saneringsregime.

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie MCA, Alkmaar (STZ)
Omschrijving opdracht: Bestuursadvisering over lokatieproblematiek.

Ziekenhuis Zoetermeer,
Lokaal basisziekenhuis 
Omschrijving opdracht: Advisering over bouwkundige inpassing orthopedische kliniek.

Zorgaccent Almelo, Wonen Welzijn en Zorg in Twente en Salland
Omschrijving opdracht: Advisering over huurcontracten voor zorgvoorzieningen.

Argos Zorggroep, revalidatie en ouderenzorgen in Rijnmond
Omschrijving opdracht: Advisering over vastgoedstrategie en saneringsregeling.

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Onderdeel van de RdG/Haga Groep (STZ).
Omschrijving opdracht: Advisering van de Raad van Bestuur bij voorbereiding, ontwerp en bouwuitvoering van de vervangende nieuwbouw.

Wilhelmina Ziekenhuis, Assen 
Regionaal basisziekenhuis.
Omschrijving opdracht: Klankbord voor de Raad van Bestuur bij de voorbereiding van het renovatietraject.

Amstelring, Amsterdam en regio Amstelland-Meerlanden
Amstelring is een organisatie voor zorg aan huis en verpleegd wonen. Cliënten kunnen er op diverse locaties terecht voor verpleging, verzorging en diensten aan huis, zoals huishoudelijke hulp en professionele wijkteams. 
Omschrijving opdracht: Advisering omtrent vastgoedbeleid en aansturing van projecten. Extra aandacht wordt besteed aan de consequenties van het overheidsbeleid in de langdurige zorg

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is een oncologisch ziekenhuis en bevat een centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker.
Omschrijving opdracht: Advisering over de vastgoedconsequenties van de voorgenomen fusie met de oncologieafdeling van het UMCU. Primair worden de procedurele en financiële gevolgen geanalyseerd.

Als referenties voor eerdere second opinions of klankbordstudies over vastgoedprojecten kunnen worden genoemd:
- Dichterbij, Gennep
- Cordaan, Amsterdam
- Amstelring, Amsterdam
- Tante Louise, Bergen op Zoom
- Sint Elisabeth ziekenhuis, Tilburg
- Oduber Hospitaal, Aruba
- Martini Ziekenhuis, Groningen
- Atrium Ziekenhuis, Heerlen
- Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam
- Amphia Ziekenhuis, Breda

 

Organisatie


Het AcvZ heeft zijn Kernwaarden omschreven in een visiedocument.

 

Onafhankelijk;
om de onafhankelijkheid te kunnen aantonen en te borgen vinden wij de rechtsvorm waarbij AcvZ een stichting is, hiervoor het meest geëigend. Een stichting zal altijd verantwoording moeten kunnen afleggen over de door haar uitgevoerde werkzaamheden.

Deskundig;
de deskundigheid van AcvZ wordt tweeërlei uitgedragen. In de eerste plaats door een deskundig bestuur aan te stellen, dat bestaat uit mensen die hun sporen in de zorg meer dan verdiend hebben. In de tweede plaats door bij de uitvoering van adviesopdrachten gebruik te maken van voor die opdrachten toegesneden specifieke deskundigheid uit het veld. De opdrachtgever krijgt altijd de juiste expertise.

Waardevrij;
doordat de advisering plaatsvindt op bestuurlijk niveau heeft het AcvZ, anders dan een maatschappelijk belang, geen andere belangen bij de uitkomsten dan de door haar uitgevoerde adviesopdrachten. Hierdoor wordt het mogelijk om zowel voor zorgorganisaties als voor koepelorganisaties adviesopdrachten uit te voeren. Ook kunnen adviesopdrachten worden uitgevoerd voor andere stakeholders zoals verzekeringen, waarborgfonds, financiers en (rijks)overheden. Doordat als stichting transparantie wordt geboden in de verslaglegging kan waardevrij adviseren ook worden aangetoond.

Innovatief;
het innovatieve karakter van AcvZ kan wordt ontwikkeld door een kennisdatabank te creëren om daarmee:
- inzicht te bieden in best practices;
- internationale ontwikkelingen te delen;
- kostenkengetallen een nieuw leven in te blazen;
- financiële ratio’s op te nemen;
- benchmarkgegevens te plaatsen en te raadplegen.

Samenstelling van het Bestuur
  Voorzitter Drs. J.J.A.H.(Hans) Klein Breteler
  Ing. M.D. (Martin) van den Berg, vice voorzitter
  Drs. ing. P. (Peter) Bouma (lid)
  M. (Martijn) de Jong (lid)
  Ir. J.H. (Hans) van Zanten (lid)


Samenstelling Raad van Advies
 
Mr. J.P.T. van der Kruis
  Ir. S. Hora Siccama
  V. de Leeuw