Artikel op Skipr: Bouwkosten cure stijgen 5 procent


10_400_0_thumb_imagetool_1274_1539_6_275.jpg

Lees hier het artikel van Skipr naar aanleiding van een interview met Wim Meijer over de nieuwe Handreiking Bouwkostennota 2014.

Bouwkosten cure stijgen 5 procent
De bouwkosten in de ziekenhuissector zijn de afgelopen twee jaar met 5
procent gestegen. De feitelijk met aannemers en installateurs overeengekomen prijzen kunnen afhankelijk van tijd en plaats echter tot 10 procent beneden het structurele prijsniveau liggen.
Dat constateert de Stichting Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) in
de Handreiking Kengetallen Zorgvastgoed. Dit document bevat definities, kosten en richtgetallen, die bestuurders, toezichthouders en
andere stakeholders moeten helpen bij het beoordelen van bouwplannen onder het geliberaliseerde vastgoedregime in de zorg.
Kostenramingen, ontwerptekeningen, bouwplanning komen dankzij de handreiking sneller tot stand en kunnen beter worden bewaakt, aldus het AcvZ. “In het verleden bracht het toenmalige Bouwcollege regelmatig een geactualiseerde bouwkostennota uit, die als richtsnoer kon dienen, maar daarmee is met het verdwijnen van het Bouwcollege een einde gekomen”, licht Wim Meijer – AcvZ-bestuurslid én voormalig lid van het Bouwcollege- het initiatief toe. “Het idee was dat er veldnormen zouden ontstaan, maar dat is nooit gebeurd. Vandaar dat veel mensen in de zorg bij de beoordeling van bouwplannen nog teruggrijpen op de laatste Bouwkostennota uit 2008.”

Verschil
De geactualiseerde kengetallen laten een duidelijk verschil tussen de cure en de care zien. De kosten bij de bouw van ziekenhuizen zijn in 2012 en 2013 structureel gestegen. De algemene prijsindexering
in de bouw leidt tot een stijging met ruim 2 procent. Daarnaast leiden technische vernieuwing in de
operatiekamers, digitalisering van apparatuur en extra patiënten-service tot een extra verhogen van de
bouwkosten met 3 procent. Daar staat tegenover dat ziekenhuisgebouwen niet groter worden. Het
grotere ruimtebeslag van eenbedskamers en vernieuwde behandelaccommodaties wordt
gecompenseerd door verbeterde logistiek en een lagere beddencapaciteit.

Courante gebouwen
Bij de huisvesting van patiënten in de care doen zich in 2012 en 2013 geen specifieke of structurele kostenverhogingen voor, zo constateert het AcvZ. Wel zorgen de kabinetsplannen rond het scheiden van wonen en zorg voor onzekerheid en vertraging. Met het oog hierop adviseert het AcvZ aanbieders
om zich te concentreren op het realiseren van courante gebouwen in plaats van specifieke voorzieningen. Het wordt dan in de toekomst eenvoudiger om woningen binnen en buiten de zorg uit te wisselen. Ook voor deze gebouwen presenteert de Handreiking de actuele getallen voor oppervlakte en kosten. 
De rapportage van het AcvZ laat zien dat het juist in een tijd van opwaartse prijsdruk lonend kan zijn om scherp in te zetten bij aanbestedingen. De met aannemers en installateurs gecontracteerde prijzen blijven vaak meer dan 10 procent beneden het structurele prijsniveau, aldus het AcvZ. De meevallers variëren per project en per regio.