Handreiking bouwkostennota 2014 uit


Cover 2014.png

AcvZ signaleerde vanuit het veld een grote behoefte aan actualisering van kennis en kerngegevens zoals kostengetallen, maatstaven en definities. Daaruit is het initiatief ontstaan om dergelijke informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen.

Zorginstellingen, ontwerpers en bouwers zijn zelf verantwoordelijk voor het vraaggericht realiseren van zorgvastgoed en dragen hierbij ook zelf de financiële risico’s. Enerzijds heeft dit geresulteerd in een toename van innovatie, efficiency en klantgerichtheid, anderzijds ontstaan er soms knelpunten die kunnen leiden tot vertraging, overschrijding en financieringsproblemen. Partijen in het veld hebben behoefte aan gezamenlijke spelregels en actuele werkafspraken.

De Stichting Adviescentrum voor Zorghuisvesting heeft deze vraag opgepakt door het opstellen van een nieuwe Bouwkostennota getiteld Handreiking Kengetallen Zorgvastgoed. Het proces wordt ook voor financiers en toezichthouders hiermee transparanter. Kostenramingen, ontwerptekeningen en bouwplanningen komen sneller tot stand en kunnen beter worden bewaakt.

De Handreiking is het eerste product van de Stichting AcvZ, een dit jaar opgericht onafhankelijk samenwerkingsverband van partijen betrokken bij het bouwen in de gezondheidszorg.