Prijsstijging zorgbouw eist aanpassing aanbestedingen


De kosten voor lonen en materiaal in de zorgbouw zijn in 2017 structureel met bijna 3% gestegen. Dat betekent een versnelling ten opzichte van de 2% in 2015 en 2016.

Persbericht. Bilthoven, 2 maart 2018

Dit blijkt uit de nieuwe indexcijfers die het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (Stichting AcvZ) op zijn website heeft gepubliceerd als actualisatie van de Handreiking Bouwkostennota 2017.

Dit document bevat benchmarks, definities en afspraken die van belang zijn voor het realiseren van zorgbouwprojecten. De berekening van de index is uitgevoerd door het Bureau Documentatie Bouwwezen en houdt rekening met de specifieke bouwtypes in de zorg.

Vanwege de toegenomen spanning op de bouwmarkt zullen instellingen naar verwachting moeite hebben om aanbestedingen succesvol af te ronden binnen de grenzen van deze indexverhoging. Enerzijds is weliswaar het bouwvolume drastisch afgenomen (AT Osborne meldt in zijn brancherapport Zorg en Infrastructuur een daling van 25% in 4 jaar bij ziekenhuizen), maar anderzijds is de productiecapaciteit bij de grote aannemers door de recessie nog sterker gedaald. Deze schaarste, versterkt door wachttijden bij onderaannemers, materiaal en personeel, leidt tot knelpunten in de voortgang en tot hogere prijzen.
Sjoerd Hora Siccama van Deerns Nederland ziet dit reeds bevestigd in de aanbestedingsvergelijkingen van Deerns. Aanbestedingen van diverse projecten komen sinds 2017 weer boven de structurele bouwkostenontwikkeling uit. Hij signaleert daarbij nog een extra prijsrisico:

“Wij zien dat nieuwe technieken  van bijvoorbeeld duurzaamheid, eHealth,
  patiënt- en gebouwveiligheid een steeds groter aandeel in het ontwerp van
  een ziekenhuis opeisen. Voeg daaraan toe dat besluitvorming vaak (te) laat
  plaatsvindt, dan kan dat leiden tot niet optimale en dure oplossingen.”

Zorginstellingen zullen hun bouwprocedures moeten aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden. Voor de aanbesteding geldt dat de traditionele scheiding tussen ontwerp- en bouwfase nu averechts werkt. Bouwpartijen zullen tijdig geconsulteerd en geselecteerd moeten worden om ook hun beschikbaarheid en expertise in te kunnen brengen.
Hans van Zanten van ZRi:

“Gezien de capaciteitsproblemen bij de grote bouwers zal ook in de
  gespecialiseerde zorgbouw ruimte gezocht moeten worden bij regionale
  bouwers. Daar is voldoende belangstelling en deskundigheid. Dergelijke
  marktconsultaties vergen juridisch veilige procedures. Maar dan zal je al wel
             in de ontwerpfase hiermee een start moeten maken.”
__________________________________________________________________________

Hebt u vragen over inhoud en achtergronden van deze publicatie, dan kunt u contact opnemen met
Wim Meijer 06 227 93813 of info@stichtingacvz.nl