Geen nieuw toezicht op Zorgvastgoed


Minister Schippers heeft op 9 maart jl. de Tweede Kamer medegedeeld haar voornemens voor extra regels en toezicht op zorgvastgoed in te trekken.
Dit besluit is gebaseerd op een uiterst kritisch oordeel van de Raad van State, dat op 2 maart 2016 is uitgebracht.

Dit nieuwe vastgoedregime was het gevolg van een door de Tweede Kamer in juli 2014 aanvaard amendement Bruins Slot. Hierbij werd in artikel 18 van de Wet Toelating Zorginstellingen nieuwe goedkeuringsbepalingen opgenomen, waardoor niet alleen verkoop, maar ook kopen en huren van vastgoed onder extern toezicht werden gebracht.
Vanuit zijn adviespraktijk heeft het Adviescentrum voor Zorghuisvesting een aantal praktische en principiële problemen geconstateerd. Hierover is contact gezocht met de brancheorganisaties van instellingen: Actiz, GGZ Nederland, NVZ en VGN. Vooral omdat het nieuwe regime afbreuk doet aan de in het huidig stelsel opgebouwde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van zorginstellingen, hebben de brancheorganisaties in december 2014 in een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer het gewijzigde artikel 18 afgewezen.

In de Eerste Kamer hebben D’66 en VVD dit standpunt overgenomen, waarna de Minister besloot  de Raad van State te consulteren.
De Raad van State heeft op 2 maart haar zienswijze gepresenteerd. Volgens de Raad van State is er in het voorgestelde artikel 18 sprake van onduidelijke en uiteenlopende doelstellingen. Er zijn geen criteria voor goed- of afkeuring geformuleerd, waardoor niet voldaan wordt aan eisen van rechtszekerheid.  Omdat het hier zou gaan om vele transacties in het zorgvastgoed is dit een groot probleem.

Het nieuwe regime staat op gespannen voet met de Europese regels. Deze regels stellen namelijk hoge eisen aan het beperken van het vrij verkeer van kapitaal en aan het reguleren van het gebruik van eigendom. Volgens de Raad van State voldoet het nieuwe artikel 18 niet aan die eisen. 

Minister Schippers heeft op grond van deze kwalificaties van het voorgestelde regime de Kamer meegedeeld haar plannen te zullen wijzigen. Er zullen op een andere manier betere checks and balances georganiseerd worden voor het zorgvastgoed. Zij is hierover inmiddels in gesprek met de brancheorganisaties. De Minister heeft toegezegd hierbij de eigen verantwoordelijkheid van de zorginstellingen te zullen respecteren.

Bilthoven, 10 maart 2016

Zie ook ons eerder verschenen artikel op onze website www.stichtingacvz.nl