Meerjarenafspraken nodig voor financiering zorgbouwprojecten


118_400_0_thumb_imagetool_0_0_0_0.jpg

In een expertmeeting over de financiering van zorgvastgoed, georganiseerd door het Adviescentrum voor Zorghuisvesting te Bilthoven, is geconstateerd dat het ontbreekt aan de benodigde langetermijnvisies op zorgvastgoed.

Besluitvorming over, ontwerpen, bouw en financiering van bouwprojecten zijn nog steeds aparte activiteiten, waarbij voortdurend geïmproviseerd moet worden en weinig expertise wordt opgebouwd. Dit bemoeilijkt de financiering van projecten.

Van instellingen mag in het huidige zorgbeleid worden verlangd dat zij structurele en permanente aandacht hebben voor hun huisvesting en dat projecten zoals renovatie of nieuwbouw deel uitmaken van de bekostiging via een Langetermijn Ondernemingsplan. Hierover kan dan tijdig overleg gevoerd worden met de betrokken in- en externe partijen, zoals medewerkers, verzekeraars en banken. Daarbij dienen instellingen volgens Wim van der Meeren van CZ, te beseffen dat het huidige aanbod van voorzieningen moet worden beperkt en gemoderniseerd. Dat eist, volgens hem, een proces van “creatieve destructie”.
Van de zijde van het AcvZ werd in dit kader gewezen op de mogelijkheden die het nog steeds bestaande wettelijke saneringsregime zou kunnen bieden.

Van verzekeraars en banken mag worden verwacht dat hun medebetrokkenheid resulteert in langetermijn afspraken die instellingen voldoende zekerheid bieden voor hun bedrijfsvoering.
Dergelijke meerjarencontracten zouden onderdeel moeten worden van een vernieuwd inkoopbeleid, hetgeen vastgelegd zou kunnen worden in de voorgenomen Regeling Transparantie Zorginkoopproces.

Melding werd gemaakt dat naast de traditionele bancaire financiering van projecten inmiddels ook innovatieve alternatieve financieringsvormen zich aandienen, bijvoorbeeld via bouwbedrijven en via technologiepartners. Voor de recent gepresenteerde Actiz-obligatie bestond veel belangstelling; de eerste financiering hiermee wordt nog eind 2015 verwacht. Aandachtspunt bij de te nemen financieringsbeslissing blijft uiteraard de afweging tussen opbrengst en de eventuele extra kosten. 

De expertmeeting concludeert dat bij een verbeterd bekostiging- en financieringssysteem de zorginstellingen ook aan zet zijn om hun greep op de projecten te verstevigen. Het voortijdig afblazen ervan, grote overschrijdingen en kwaliteitsperikelen schaden het vertrouwen van verzekeraars en financiers. Het toezicht van de instellingen zelf, die uiteindelijk de financiële risico’s dragen van hun projecten, zal aanmerkelijk moeten worden verbeterd. Informatie werd verschaft over de vanuit de VS geïntroduceerde controletechniek van Commissioning.

Dat er nu te weinig financieringsruimte zou zijn is volgens Michel van Schaik van de Rabobank onjuist. Wel zijn financiers er zich thans van bewust dat een bouwproject meerwaarde moet hebben voor de zorg voor de burgers in een regio. Zorginnovatie is daarbij een belangrijk criterium en noodzakelijk voor de transitie in de zorg.


Stichting AcvZ
30 september 2015