21 november presentatie Handreiking


13_400_0_thumb_imagetool_0_0_0_0.jpg

Op 21 november reikte AcvZ de eerste bouwkostennota getiteld Handreiking Kengetallen Zorgvastgoed, een nieuwe publicatie van spelregels en afspraken voor de bouw van zorgvastgoed, uit aan Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg van Rabobank Internationaal.

Samenvatting Sprekers Presentatie Handreiking Bouwkostennota

Jan van der Kruis, voorzitter van het AcvZ, herinnerde aan zijn verleden als instellingsbestuurder bij de grote nieuwbouwprojecten van Dichterbij. Kengetallen, normen en richtlijnen waren enerzijds lastig om aan te voldoen bij bouwaanvragen, maar anderzijds werd het verkrijgen van financiering erdoor vereenvoudigd. Vooral het verplichte onderhandelen met vele instanties was tijdrovend en de liberalisering van het bouwregime was voor instellingen een opluchting.
Maar nu, na enkele jaren, blijkt er toch behoefte aan enige structurering. Dit is ook zijn ervaring als toezichthouder bij enkele instellingen. De business cases worden te complex, de financiering en onderhandelingen verlopen moeizamer. Hij verwelkomt dan ook de Handreiking Bouwkostennota als een brug tussen het nieuwe en oude systeem; geen nieuw normenstelsel maar een referentiekader om eenvoudiger en transparanter tot beslissingen te komen.


Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg van de Rabobank, nam het eerste exemplaar van de Handreiking in ontvangst. Ook hij, ooit gestart bij de koepel van private zorgverzekeraars, heeft met veel belangstelling de overgang naar het huidige geliberaliseerde bouwregime gevolgd.
De kern van de verantwoordelijkheid, die hij bij de banken als financier ziet, is gelegen in het analyseren van de toegevoegde waarde voor de cliënt. Zonder toegevoegde waarde is er ook geen basis voor de betaalbaarheid. Gelukkig is de tijd voorbij van de dure business cases waarin via groeimodellen de betaalbaarheid werd getoond. De huidige dynamiek en de actuele ontwikkelingen in de zorg, zoals onder meer beschreven in de door hem geredigeerde bundels over Diagnose 2025, vragen om nieuwe benaderingen. Daarbij is het ook zinvol om bewust naar het verleden te kijken en het goede mee te nemen naar de nieuwe uitdagingen. Voor de zorgbouw geldt dat terecht afscheid is genomen van het centralistisch regime, maar dat de nieuwe Handreiking van het AcvZ de noodzakelijke houvast kan bieden bij het ontwikkelen en dus ook financieren van nieuwe projecten. Het moet dan ook niet beperkt blijven tot een eenmalige exercitie: verder actualisatie en extra diepgang op specifieke terreinen acht hij aanbevolen in volgende Bouwkostennota’s.


Joop Hendriks, voorzitter Raad van Bestuur van het Bronovo Ziekenhuis, vindt het van groot belang dat de relatie tussen enerzijds zorginhoud en -behoefte en anderzijds bouwkundige eisen en financiële  randvoorwaarden meer zichtbaar wordt. Dit werd tijdens het voormalige bouwregime aangestuurd op centraal niveau, maar ook bijvoorbeeld bij de regionale zorgverzekeraars. Een extra dimensie voor het belang hiervan is gelegen in de stabilisatie van de zorgconsumptie. Krimpscenario’s zijn nu actueler dan groeimodellen. Voor de precisie in de besluitvorming over toekomstige projecten acht hij het ter beschikking komen van de Handreiking zeer welkom. Ook hij roept het AcvZ op het niet bij een eenmalige document te laten. In  samenspraak met het veld zullen voor de toekomst nieuwe onderzoeksthema’s moeten worden geagendeerd.

Martin van den Berg, partner Bij EGM, sloot als gastheer de bijeenkomst af. Hij gaf aan dat het voor EGM architecten, Deerns installaties en ZRI raadgevend ingenieurs een bijzondere stap was om mee te werken aan deze publicatie. De noodzaak was echter evident en de organisaties zijn zeer positief over het eindresultaat. Maar de focus zou te beperkt zijn als alleen de kosten centraal zouden staan. Kengetallen en definities zijn gebaseerd op uitgangspunten van kwaliteit in de zorg en in de bouw. En dit moet dan ook het uitgangspunt blijven bij vervolgstudies.

foto: Evert van Reijswoud/EGM architecten